• 0 / 80 Byte
  성명
  핸드폰 번호
차량가격   부터  까지   변속기   
차량년식   부터  까지   톤수  검색결과 : 41

일반차량 새롭게 등록된 신규매물을 실시간으로 알려드립니다.

 •   집게차 5톤이하 

    무사고 실주행 단발이 광림1204EX

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2015 가격 : 5,700 만원 주행거리 : 2,906 km
 •   집게차 5톤이하 

    인증차.적재7m,광림1204EX

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2013 가격 : 4,600 만원 주행거리 : 318,348 km
 •   집게차 5톤이하 

    

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2007 가격 : 2,600 만원 주행거리 : 135,000 km
 •   집게차 5톤이하 

    무사고//출고인증차량

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2017 가격 : 6,700 만원 주행거리 : 69,868 km
 •   집게차 5톤이하 

    계약되습니다

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2010 가격 : 3,950 만원 주행거리 : 124,091 km
 •   집게차 9.5톤이상 

    케이에이치7.3톤 일체형방통인증 42

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2013 가격 : 8,500 만원 주행거리 : 390,479 km
 •   집게차 5톤이하 

    광림1204 7.4미터 적재함

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2010 가격 : 4,700 만원 주행거리 : 213,210 km
 •   집게차 5톤이하 

    인증차.적재7m,광림1204EX

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2012 가격 : 3,950 만원 주행거리 : 405,341 km
 •   집게차 5톤이하 

    5톤 단바리 인증집게차 // 히아브

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2012 가격 : 5,250 만원 주행거리 : 28,000 km
 •   집게차 5톤이하 3.5톤집게차 광림494장비

    3.5톤집게차광림494

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2004 가격 : 2,200 만원 주행거리 : 20,804 km
 •   집게차 5톤이하 유로6모델,히아브12000장비,자동덮게,방통7M

    유로6모델히아브12,000장비,방통7

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2015 가격 : 6,950 만원 주행거리 : 230,000 km
 •   집게차 5톤이하 

    7미터.히야브12000

    

  변속기 : [수동] 연료 : [] 년식 : 2017 가격 : 7,450 만원 주행거리 : 91,000 km
 •   집게차 5톤이하 

    광림470

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2005 가격 : 2,100 만원 주행거리 : 681,435 km
 •   집게차 9.5톤이상 

    집게차엑시언트25톤정품인증차히야브14

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2017 가격 : 15,000 만원 주행거리 : 46,000 km
 •   집게차 5톤이하 

    광림594 집게발6발

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2011 가격 : 3,980 만원 주행거리 : 183,720 km