• 0 / 80 Byte
  성명
  핸드폰 번호
차량가격   부터  까지   변속기   
차량년식   부터  까지   톤수  검색결과 : 40

일반차량 새롭게 등록된 신규매물을 실시간으로 알려드립니다.

 •   암롤트럭 현대 트라고

    1인 무사고 엑시언트암롤 무사고 4

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2016 가격 : 10,400 만원 주행거리 : 370,000 km
 •   암롤트럭 현대 

    볼보/5.3톤/정품암롤/10루베검사박

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유 ] 년식 : 2017 가격 : 8,400 만원 주행거리 : 10,479 km
 •   암롤트럭 현대 

    메가정품암롤(대경특장)

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2007 가격 : 3,500 만원 주행거리 : 200,356 km
 •   암롤트럭 현대 뉴파워텍

    

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2013 가격 : 7,200 만원 주행거리 : 386,104 km
 •   암롤트럭 현대 엑시언트 20.6톤 2x3 540마력

    ★무사고★엑시언트 20.6톤 암롤★리

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유] 년식 : 2017 가격 : 12,700 만원 주행거리 : 235,276 km
 •   암롤트럭 현대 

    1*3.오토.540마력.박스포함

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유] 년식 : 2017 가격 : 10,800 만원 주행거리 : 320,000 km
 •   암롤트럭 현대 

    

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2010 가격 : 4,800 만원 주행거리 : 710,000 km
 •   암롤트럭 대우 26톤2-3암롤

    엔진보링.수리내역보관,타이어신품등A급

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유] 년식 : 2012 가격 : 5,700 만원 주행거리 : 1,470,000 km
 •   암롤트럭 현대 트라고

    무사고//엑시언트20.6톤암롤//리타

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유] 년식 : 2018 가격 : 13,200 만원 주행거리 : 236,990 km
 •   암롤트럭 현대 

    

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2015 가격 : 6,650 만원 주행거리 : 312,653 km
 •   암롤트럭 현대 

    

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유 ] 년식 : 2016 가격 : 9,300 만원 주행거리 : 610,609 km
 •   암롤트럭 현대 

    무사고

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2009 가격 : 4,350 만원 주행거리 : 146,852 km
 •   암롤트럭 현대 

    현대정품암롤 박스O

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2010 가격 : 4,450 만원 주행거리 : 123,000 km
 •   암롤트럭 현대 

    트라고 1*2 단축암롤

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2009 가격 : 5,200 만원 주행거리 : 318,067 km
 •   암롤트럭 대우 

    

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유 ] 년식 : 2010 가격 : 5,900 만원 주행거리 : 911,900 km