• 0 / 80 Byte
  성명
  핸드폰 번호
차량가격   부터  까지   변속기   
차량년식   부터  까지   톤수  검색결과 : 35

일반차량 새롭게 등록된 신규매물을 실시간으로 알려드립니다.

 •   덤프 현대5톤 

    정품덤프

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2004 가격 : 2,950 만원 주행거리 : 213,637 km
 •   덤프 마이티2.5톤 

    무사고 실주행7만 120마력 터보 정

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2002 가격 : 1,650 만원 주행거리 : 77,000 km
 •   덤프 현대4.5톤 

    225마력 정품덤프 현대4.5톤 보강

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2002 가격 : 2,600 만원 주행거리 : 300,000 km
 •   덤프 마이티2.5톤 

    

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2012 가격 : 3,100 만원 주행거리 : 210,000 km
 •   덤프 현대4.5톤 

    

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2003 가격 : 2,700 만원 주행거리 : 408,693 km
 •   덤프 마이티2.5톤 

    무사고

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2008 가격 : 2,470 만원 주행거리 : 122,854 km
 •   덤프 현대5톤 프메가트럭5톤/롱덤

    /무사고/롱덤프/신품제작/

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2009 가격 : 3,950 만원 주행거리 : 223,000 km
 •   덤프 기타 벤츠25.5톤

    무사고

    

  변속기 : [오토] 연료 : [경유] 년식 : 2018 가격 : 13,000 만원 주행거리 : 131,640 km
 •   덤프 현대4.5톤 

    무사고

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2002 가격 : 2,800 만원 주행거리 : 270,000 km
 •   덤프 마이티2.5톤 

    ★올뉴마이티2.5톤덤프★170마력★고

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2016 가격 : 4,400 만원 주행거리 : 62,701 km
 •   덤프 프런티어2.5톤 

    무사고

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2000 가격 : 1,200 만원 주행거리 : 94,780 km
 •   덤프 현대5톤 

    무사고 / 정품 / 실주행

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2013 가격 : 5,550 만원 주행거리 : 62,791 km
 •   덤프 현대5톤 

    무사고

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유] 년식 : 2011 가격 : 3,670 만원 주행거리 : 757,357 km
 •   덤프 현대5톤 

    225마력

    

  변속기 : [수동] 연료 : [] 년식 : 2004 가격 : 2,700 만원 주행거리 : 280,000 km
 •   덤프 마이티2.5톤 

    본넷 단순교환

    

  변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 년식 : 2008 가격 : 1,850 만원 주행거리 : 303,227 km